Przeskocz do treści

Regulamin

Skrót/zasady uczestnictwa

 1. Wyślij formularz zapisu na wybrane zajęcia.
 2. Otrzymasz od nas potwierdzenie mailowe, czy udało się zapisać na dane zajęcia (czy jesteś na liście uczestników)
 3. Wpisanie na listę uczestników wiąże się koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcia.
 4. Nieobecność na zajęciach nie jest równoznaczna z rezygnacją z zajęć i tym samym możliwością nie płacenia za zajęcia.
 5. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w zajęciach – należy złożyć mailową rezygnację na adres wola@dworek.eu.
  (w przypadku zajęć grupowych, obowiązuje ona od najbliższego pełnego miesiąca).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi respektowanie jego wszystkich postanowień.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie elektronicznego lub papierowego formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu,  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wpisem na listę uczestników zajęć/ warsztatów.
 4. Organizator potwierdza wpis na listę uczestników zajęć /warsztatów. Potwierdzenie jest wiążące i oznacza, że zainteresowany jest uczestnikiem zajęć / warsztatów.
 5. Nieobecność uczestnika na zadeklarowanych zajęciach (po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora) nie jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.
 6. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 7. Obowiązek zapłaty za zajęcia grupowe lub  indywidualne należy dokonywać po otrzymaniu informacji o zapisaniu na listę zajęć uczestników, z góry do 10 dnia każdego  okresu rozliczeniowego  (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te nie odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura Klubu lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.
 8. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ ( dalej : KKR3+), Krakowskiej Karty Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ( dalej: KKRN) uprawnieni są do bonifikaty 50% na zajęcia. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.
 9. Bonifikata dla posiadaczy KKR 3+ i KKRN nie dotyczy działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 10. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wskazanego w cenniku zajęć w formie pisemnej na adres ul. Królowej Jadwigi 215, 30-218 Kraków lub mailowej na adres wola@dworek.eu . W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 11. W przypadku braku oświadczenia o rezygnacji z zajęć i braku terminowej zapłaty przez uczestnika zajęć /warsztatów organizator podejmie działania prawne zmierzające do dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a kierownik Klubu ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.
 12. Opłata za zajęcia grupowe jest stała obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu.
 13. W przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika opłaty nie są zwracane, ani też nie ma możliwości przeniesienia zajęć na inny termin tzw. odrobienia zajęć.
 14. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora wniesiona opłata może zostać zwrócona w wysokości proporcjonalnej do niezrealizowanych zajęć lub uczestnik może wybrać inne zajęcia do wartości kwoty zwrotu.
 15. Opłata za zajęcia indywidualne:

  a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
  b) Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej na 24 h przed zaplanowanymi zajęciami instruktorowi. W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
  c) W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
 16. Dane organizatora do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić:

WOLA/ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC

17. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na podstawie wniosku. Warunkiem wystawienia faktury jest przedstawienie paragonu lub potwierdzenia przelewu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty.

18. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

19. Organizacja zajęć:

a) Zajęcia stałe odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, według ustalonego przez klub harmonogramu i zgodnie z aktualnym cennikiem danego klubu;

b) Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok).

c) Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

d) Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.

e) Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

f) Klub Kultury Wola zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika.

g) Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące.

h) Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.

i) Uczestnikowi zajęć nie przysługuje prawo zawieszenia zajęć.

j) W zakresie zajęć odbywających się w specjalistycznych pracowniach obowiązują dodatkowe regulaminy, które wymagają akceptacji uczestników.

Skip to content